Profil

Firma RAUH Hydraulik GmbH byla založena roku 1973 a má dnes 180 zamoestnancù, kteøí pracují v 10 pobočkách a patøí k vedoucím podnikùm v oblasti hydrauliky a pneumatiky na noemeckém trhu. Naše kvalita a aktivita, pod označením / made in Germany / je známa jak na domácím, tak svoetovém trhu.
Paleta produktù obsahuje všechny komponenty pro hydrauliku a pneumatiku od A po Z. Vedle produkce hadic a zaøízení nabízí RAUH svým zákazníkùm technické poradenství, individuální øešení návrhù plánovaných zaøízení a obsáhlý servisní program ve všech otázkách ohlednoe hydrauliky a pneumatiky.

Díky inovativní angažovanosti ve prospoech našich zákazníkù, mùžeme naši nabídku a technické možnosti dále rozvíjet. Již v roce 1993 jsme patøili k prvním podnikùm v oblasti hydrauliky, který se nechal certifikovat institucí TÜV Bayern – Sachsen dle normy DIN EN ISO 9001.
Od této doby, jsou nároky na kvalitu a výkonnost našeho podniku, stále navyšovány a jsou pro nás moeøítkem našich schopností a možností.

Naše skoro čtyøicetiletá zkušenost a angažovanost našich zamoestnancù a flexibilita rodinného podniku je pro nás zadostiučinoením, na které jsme hrdí, ale zároveň je pro nás výzvou do budoucna, dále cílevoedomoe plnit pøání našich zákazníkù.

Quicklinks