Výroba a Know – How

Hydraulické hadice, speciální armatùry a kolena.

Významní výrobci strojních zaøízení, výrobci stavebních strojù, stavební firmy a mnoho jiných podnikù v rùzných odvoetvích, sázejí na kvalitu a spolehlivost u RAUH Hydraulik, vyráboených hydraulických hadic. Je jedno, zda se jedná o jednotlivé kusy, nebo velkosériovou výrobu. Hadice kompletujeme a montujeme na nejmodernoejších strojích s vyškolenými pracovníky. Mino standartních úkonù, nabízíme speciální øešení a návrhy. Jako pøiklad uvádíme rùzné typy armatùr a šroubení, kolen pro rùzné aplikace. Zde nabízíme rùzná øešení a realizaci. V našem sortimentu je nabídka více než 200 rùzných šroubení a pøípojek. Naši technici, vám rádi navrhnou optimální øešení hydraulických hadic. Kvalita vyráboených hydraulických hadic, je prùboežnoe kontrolována našim / Qualitätsmanagementsystems / systémem kvality. Jsme jedni z mála, kteøí disponují certifikátem od Germanischer Lloyd, co by certifikovaný podnik pro vysokotlaké hadice, používané na námoøních lodích, kde jsme oprávnoeni, tyto hadice vyráboet a zkoušet. V pøípadoe výpadku provozních zaøízení je potøeba rychlé výmoeny prasklých hadic a šroubení. Nabízíme vám rychlo-servis, pro okamžitou výmoenu, dle vzoru, nebo parametrù, poškozené a defektní hadice.

Plánování velikosti agregátù a jejich výroba

Ve voeci plánování, rozsahu a projekci agregátù, vám nabízíme, dlouholeté zkušenosti našich specialistù.Vyškolení servisní technici, jsou garantem pro práce v oblastech zemoedoelské techniky, stavebních strojù, vysokotlaých a prùmyslových zaøízení atd. Naplánujeme a zpracujeme projekt včetnoe poradenství pøímo na místoe. Zajistíme konstrukci, výrobu, dokumentaci, montáž a zprovoznoení daného zaøízení. Kvalifikovaní a motivovaní technici od RAUH Hydraulik, jsou pøipraveni splnit vaše požadavky. Firma RAUH vyvíjí a realizuje optimální øešení hydrauliky pro nejrùznoejší potøeby a aplikace, které vám optimalizuje vaše dlouholeté investice.

RAUH - moduly a hydraulické setavy

Co by partner s kompetencí pro plánování a vývoj hydraulických zaøízení, reagujeme na vaše individuální pøání a společnoe s vámi vypracujeme komplexní øešení modulù a hydraulických sestav. Nabízíme zkušenosti s moduly a modulárními skupinami, které uspoøí váš čas. Separátní moduly jsou sestavené a pøedinstalované s pomocí diverzních hydraulických komponentù, což pøináší optimalizaci výrobních procesù. RAUH – moduly a sestavy, vám napomáhají k udržení konkurenceschopnosti a vaší optimální nabídky na trhu.

Quicklinks