Odborné semináøe

Co by podnik s odbornou kompetencí, je pro nás dùležité, abychom naše znalosti a zkušenosti v hydraulice, mohli zprostøedkovat i našim partnerùm. Náš prùboežnoe aktualizovaný program semináøù, vám zprostøedkuje znalosti a logické souvislosti v oboru. Je pro nás velice dùležité, nejen zprostøedkování teoretických znalostí, ale i s tím související praktická výuka.

Pøehled seminárních programù

  • Komponenty pro fluidní techniku – základy ve 4 modulech
  • Hydraulické hadice – základy a výroba
  • Hydraulická zaøízení – základní sestavení, výroba a popis funkcí
  • Spojovací systémy v hydraulice, ( šroubení, pøedepsané tlaky, atd.)
  • Bespečnostní semináø pro provozování hydraulických systémù

 

RAUH – Individuální školení pro zákazníky

Mimo standartní vyučovací programy, vám nabízíme, dle vašich požadavkù pøipravený, individuální semináø. Tyto semináøe mùžeme provádoet pøímo u vás, nebo v naší centrále v Bamberku. Po společném projednání daného téma, jsme schopni vám nabídnout na míru sestavené školení, nebo semináø, Rádi vám poradíme a pøipravíme pro vás individuální nabídku.

Quicklinks