Obchod a kvalita

Co by jedna z prvních firem v Bavorsku, byla RAUH Hydraulik GmbH certifikována dle DIN EN ISO 9001. Již od počátku jsme cítili zodpovoednost k našim zákazníkùm, kterým chceme dodávat pouze vysocekvalitní díly a komponenty. V doboe, kdy stoupají technické nároky na požadované komponenty a zkracuje se doba dodání, je dùležité, disponovat funkcionálním managementem kvality. Nastačí pouze zavedení systému kvality jako takového, ale musí se plnoe naplnit jeho poslání v denní praxi.

Certifikací naší firmy institutem Germanischer Lloyd, jsme jedním z mála podnikù, který je schopen provádoet zkoužky na hadicích pro námoøní lodoe, maritimní provoz a vydávat samostatné atesty. Naším motem je :
/ Nestagnovat, ale reagovat! /.

V problematice celnícho práva, patøíme mezi málo podnikù v našem raegionu , který disponuje ovoeøením , AEO-Status ( pøihlášená hospodáøská jednotka ). Ovoeøení bylo pro nás významným krokem. Dnes je prioritou, reagovat na návazný øetoezec dopravy a potøebné bezpečnosti. S pomocí tohoto certifikátu, mohou naši zákazníci exportovat jejich výrobky, bez dalších formalit na trhy mimo EU. 

Jsme vybaveni nejmodernoejšími stolicemi pro pøezkoušení hydraulických hadic pomocí ipulzních tlakových testù a konstantního zatížení. Jsme oprávnoeni, dokumentovat našim zákazníkùm bezpečnost a provozuschopnost.

 

AEO- Status certifikát

Pomocí certifikátu AEO – Status, jsme schopni našim zákazníkùm ulehčit export do tøetích zemí. Osvoedčení

ISO 9001

Od roku 1993 je RAUH Hydraulik GmbH certifikována dle normy DIN EN ISO 9001. Osvoedčení

Quicklinks